top of page

Wat is STOP4-7?

STOP staat voor Samen sterker Terug Op Pad en organiseert een hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar 0 maand en 7 jaar 11 maand, met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school.

 

Het programma omvat drie trainingen: een kindtraining, een oudertraining en een leerkrachtentraining. Bovendien is er mogelijkheid tot begeleiding aan huis en zijn er verschillende contacten met de leerkrachten op school. Het is een voorwaarde dat ouders zich kunnen vrijmaken voor de ouderbijeenkomsten.

IMG_20200527_185101.jpg

Het kind met zijn eigenheid centraal


Elk kind heeft een eigen temperament, eigen sterktes en eigenschappen. Sommige van die kenmerken of eigenschappen kunnen het de omgeving (ouders, leerkrachten) moeilijk maken om de gepaste wijze te vinden om met deze kinderen om te gaan. Soms is er ook sprake van een aangeboren probleem zoals een aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of een autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de training en de begeleiding zoeken we samen – wij met onze deskundigheid en ouders en leerkrachten met hun kennis van het kind en de oplossingen die in het verleden (deels) werkten – naar welke aanpak meest aansluit bij elk kind individueel.Kindtraining: training in sociale vaardigheden en zelfcontrole. De kinderen komen in een groep van maximum 10 kinderen, gedurende tien weken een volledige dag samen. We bieden tijdens de training een duidelijke structuur aan: dit maakt dat kinderen snel weten wat er allemaal zal gebeuren en wat er mag en niet mag. Dit zorgt voor rust bij de kinderen. We geven heel veel complimenten voor allerlei leuk en positief gedrag dat de kinderen laten zien, hoe klein soms ook. Dit zorgt er voor dat kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze sneller (gedrag) leren. Via allerlei activiteiten leren kinderen luisteren, gevoelens herkennen en benoemen, hun kwaadheid te controleren, ruzies op te lossen, samen te spelen, … Deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om op een aangename manier om te gaan met andere kinderen en met volwassenen. 

Ouderbijeenkomst: hoe kunnen we het gedrag van onze kinderen ondersteunen en sturen?


Het gedrag dat de kinderen leren in de training of dat sterker wordt gedurende de training gaat zich niet zomaar vanzelf verplaatsen naar de thuis- of de schoolsituatie. Daar hebben deze kinderen hulp bij nodig, van hun ouders en leerkracht. We komen daarom ook samen met de ouders. We leggen dan onze kennis en deze van de ouders samen om een aantal ideeën te vinden die de kinderen kunnen stimuleren zich in een positieve richting te ontwikkelen. We praten o.a. over het geven van duidelijkheid aan kinderen, over aanmoedigen, over negeren en over problemen oplossen. Uit ervaring weten we dat ouders de groep als erg ondersteunend ervaren: andere ouders die hetzelfde meemaken als zijzelf. Ouders worden ook verwacht om enkele malen mee te werken in de kindgroep. Kijken hoe hun kind reageert op de aanpak binnen de training kan soms helpen om ideeën op te doen voor thuis. Zelf meewerken geeft een idee van welke houding jou als ouder ligt. 

Leerkrachtbijeenkomst: kinderen ondersteunen in de klas en op de speelplaats


Een goede samenwerking met de leerkrachten is nodig om er voor te zorgen dat kinderen ook het positieve gedrag laten zien in de klas en op de speelplaats. Vaak hebben kinderen de ondersteuning van de leerkracht nodig om vol te houden als leeftijdsgenootjes hen soms uitlokken om minder leuk gedrag te vertonen. Leerkrachten komen drie of vier keer bijeen, meestal op een woensdagvoormiddag. De trainers en de leerkrachten wisselen dan ideeën uit van wat werkt bij deze kinderen. 
 

Het STOP4-7 programma richt zich op alle gezinnen


Alle gezinnen kunnen geconfronteerd worden met kinderen met gedragsproblemen. We richten ons dan ook op alle ouders die moeilijkheden ervaren in de dagelijkse omgang met hun kind. 
 

Het STOP4-7 programma is wetenschappelijk onderbouwd


Het programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Er is nog steeds een intense samenwerking met de Universiteit Gent. Het programma steunt duidelijk op de wetenschappelijke inzichten van het Oregon Social Learning Centre in de Verenigde Staten, een centrum dat naast onderzoek naar de factoren en patronen die te maken hebben met de ontwikkeling van gedragsproblemen ook behandelings- en preventieprogramma’s voor gezinnen met kinderen met gedragsproblemen hebben uitgewerkt.We zijn er ons sterk van bewust dat gedragsproblemen direct of indirect door allerlei factoren beïnvloed worden:de socio-economische situatie van het gezin, het temperament van het kind, de opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten, vriendjes, grootouders, de buurt waarin het gezin leeft, …Daarom heeft een gecombineerd aanbod van kindtraining, oudertraining en leerkrachttraining het meeste kans op succes. Belangrijk hierbij is dat kinderen een aantal vaardigheden leren zoals luisteren, zichzelf controleren bij kwaadheid, ruzies en problemen kunnen oplossen. Met ouders en leerkrachten, gaan we elk van uit zijn deskundigheid, op zoek naar wat best aansluit bij het temperament en de noden van elk kind. 
 

Ook kinderen met ADHD en lichte vormen van autisme spectrumstoornis (ASS) zijn welkom


Uit ervaring weten we intussen dat ook kinderen met een aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD) en een lichte vorm van autismespectrumstoornis (ASS) geholpen kunnen worden met dit programma. Extra hulp, zeker op de langere termijn, kan wel aangewezen zijn: medicatie, GON-begeleiding op school of thuisbegeleiding vanuit een meer gespecialiseerde dienst terzake. 
 

Het is een kortdurend en intensief programma met verdere opvolging op vraag


De training zelf duurt slechts tien weken. De verdere opvolging bedraagt zes maanden als ouders of school hier vraag naar hebben. Dit is kort. Het is echter niet onze bedoeling om alle problemen op te lossen, wel te bereiken dat ouders en leerkrachten het gevoel hebben weer zelf verder te kunnen, eventueel met een lichte ondersteuning.

Een deelname kost 20 euro. 
 

Ons aanbod is intussen verspreid over alle provincies in Vlaanderen


Sinds begin 2007 wordt STOP gesubsidieerd door Kind&Gezin. Het STOP-team Gent/Lokeren maakt deel uit van het CKG Het Open Poortje. De bedoeling was tegelijkertijd om het door ons ontwikkelde programma ook te verspreiden in Vlaanderen. Enkel die teams, waarvan de trainers de opleiding hebben gevolgd, mogen de naam STOP4-7 programma gebruiken. De teams die momenteel werkzaam zijn in Vlaanderen vind je bij Locaties en data.

bottom of page